Stärk ditt ledarskap - Steg 2

Här hittar du all information om programmet.
Modulerna

Varje modul sträcker sig över 2 timmar och planeras med cirka två veckors mellanrum. Detta innebär att programmet omfattar en period på ungefär 12 veckor.

Lärandet 

Denna uppdelning är utformad för att ge dig som deltagare tillräckligt med tid att fördjupa dig i innehållet och reflektera över det du har lärt dig mellan varje modul.

Stöd & Support

Mellan modulerna finns chansen till individuellt stöd och support från mig som kursledare. Vi fokuserar på korta, effektiva och målinriktade samtal för att maximera ditt lärande.

SYFTET MED UTBILDNINGEN
 • Syftet med detta program är att fördjupa och utveckla dina ledarskapsfärdigheter genom en fördjupad utforskning av ämnen som etik, strategiskt beslutsfattande och handlingsplaner.

 • Målet är att du ska kunna tillämpa dessa avancerade koncept i praktiken för att skapa en positiv inverkan på ditt ledarskap och organisationens framgång.

MÅLET MED UTBILDNINGEN
 • Målet med detta program är att förse dig med djupare insikter och färdigheter inom områden som etik, strategiskt beslutsfattande och utformning av handlingsplaner.

 • Genom att förstå och tillämpa avancerade ledarskapskoncept på ett praktiskt sätt kommer du att kunna navigera mer framgångsrikt genom komplexa situationer, främja hållbar tillväxt och skapa en effektiv och ansvarsfull arbetsmiljö.

KOPPLA DITT ARBETE TILL FRAMTIDA MÅL
Vi hjälper dig att koppla ditt nuvarande arbete till dina framtida mål. Genom praktiskt arbete och strategier kommer vi att hjälpa dig att skapa en plan för din organisations eller affärs fortsatta utveckling.
Ditt deltagande och nya färdigheter kommer att vara viktiga för att göra positiva förändringar i din verksamhet.

UPPLÄGG

PLATS: Online eller fysiskt möte

KURSSTART: Flexibel start enligt överenskommelse

MÅLGRUPP: Chefer och ledare på alla nivåer

KURSUPPLÄGG: Individuellt program 6 moduler à 120 minuter varannan vecka, totalt 12 timmars utbildning.

KRAV: Du behöver ha genomfört Stärk ditt ledarskap Steg 1, ha motsvarande utbildning eller motsvarande erfarenhet

INTYG: Intyg efter genomförd och godkänd kurs

SUPPORT & UPPFÖLJNING

Vi strävar efter att erbjuda en unik och omfattande utbildningsupplevelse. Vår kurs innefattar inte bara undervisning utan du har även möjlighet till individuellt stöd och support från mig mellan modulerna med korta, effektiva och målinriktade samtal, allt för att maximera ditt lärande.

Efter avslutad kurs fortsätter vårt engagemang i din framgång. Du har möjlighet till ett uppföljningssamtal efter 3-4 månader för att säkerställa att du inte bara har förvärvat kunskapen utan också integrerat den i din vardag som en coachande ledare.

VAD KOSTAR DET?

INVESTERING: 30 000 kr per person (exkl. moms)

BETALNING: Kostnaden faktureras 30 dagar innan kursstart eller enligt överenskommelse

De 6 modulerna i steg 2

Modul 1: Etik och coachande ledarskap
 • Inledning till ämnet etik i ledarskap och dess koppling till coachande principer.

 • Utforskning av olika etiska dilemman och beslutssituationer.

 • Integrering av etiska överväganden i coachande beslutsfattande.

 • Diskussion och reflektion kring fallstudier och verkliga scenarier.

Modul 2: Skapa effektiva handlingsplaner
 • Förstå handlingsplaners roll i att omvandla visioner till praktiska steg.

 • Metoder för att definiera konkreta och mätbara mål i handlingsplaner.

 • Utformning av stegvisa handlingsplaner för att nå önskade resultat.

 • Gruppövningar och praktiskt arbete med handlingsplaner.

Modul 3: Strategiskt beslutsfattande
 • Betrakta vikten av strategiskt tänkande i ledarskapet.

 • Insamling och analys av relevant data för informerat beslutsfattande.

 • Hantering av osäkerhet och risker vid strategiska beslut.

 • Fallstudier och simuleringar för att öva på strategiskt beslutsfattande.

Modul 4: Etik i praktiken
 • Tillämpning av etiska principer på verkliga fall och situationer.

 • Diskussion och erfarenhetsdelning om hantering av etiska utmaningar.

 • Övningar för att utveckla etisk medvetenhet och beslutsfattande.

 • Reflektion över individuell tillämpning av etiska riktlinjer.

Modul 5: Handlingsplaner i verkligheten
 • Delning av handlingsplaner för individuella och gemensamma mål.

 • Feedback och kollegialt stöd för att förbättra handlingsplaner.

 • Anpassning och justering av handlingsplaner för att möta förändrade omständigheter.

 • Erfarenhetsutbyte och lärdomar från handlingsplanernas genomförande.

Modul 6: Strategiskt ledarskap i praktiken
 • Användning av strategiska beslutsmetoder på verkliga ledarskapssituationer.

 • Reflektion över tidigare erfarenheter och hur strategiskt tänkande kan förbättra resultat.

 • Skapande av en personlig utvecklingsplan för att fortsätta integrera coachande principer och strategiskt tänkande.

 • Avslutning och utdelning av intyg för avslutad Steg 2.