Regler och villkor


Inledning: Detta dokument innehåller Beinfront AB:s regler och villkor för våra utbildningar.

Det är viktigt att du läser igenom dessa regler och villkor noga innan du tackar ja till din utbildningsplats, för att undvika oklarheter och missförstånd längre fram. Genom att tacka ja till din utbildningsplats accepterar du nedanstående villkor.

Vid eventuella frågor om dessa regler och villkor, vänligen kontakta Jörgen Boström, VD på beinfront@outlook.com  eller 0703-122211


1. Allmänna villkor:

1.1. Vi tar emot anmälningar fram till en vecka innan kursstart i mån av plats. Vi tar emot anmälningar i den ordning de inkommer.

1.2. Du är antagen när du blivit erbjuden en utbildningsplats och tackat ja till denna. Detta ska ske inom en vecka efter besked om att du blivit antagen till utbildningen. Du tackar ja genom att skicka ditt svar via e-post till beinfront@outlook.com

1.3. En vecka efter att du blivit erbjuden en utbildningsplats är denna överenskommelse bindande.

1.4. Din utbildningsplats är personlig och kan inte överlåtas till annan person. Vid utebliven närvaro är utbildningsplatsen förverkad och betald kursavgift återbetalas ej. Eventuell obetald kursavgift ska erläggas.

1.5. Deltagande på kursdagarna är obligatoriskt (detta inkluderar alla delar av kursen, även webbinarier). Detta gäller för hela den schemalagda tiden och du som deltagare ansvarar för att skapa förutsättningar för din närvaro.

1.6. Våra kurser är utformade för att vara interaktiva och engagerande för våra deltagare. Vi förväntar oss därför att du deltar aktivt i samtal, reflektioner och övningar under våra utbildningsdagar - med såväl andra deltagare som utbildare.

1.7. Priserna som anges på vår hemsida avser utbildning. Moms tillkommer på priset Gäller inte livscoaching, där moms ingår i priset.

2. Betalningsvillkor:

2.1. Alla kursavgifter betalas mot faktura. Meddela oss fakturaadress vid anmälan.

2.2. Kursavgiften faktureras innan kursstart med betalningstid 15 dagar. Anmärkningar ej gjorda inom 8 dagar från faktureringsdatum godkännes ej.

2.3. Vid försenad betalning skickas en påminnelse med påminnelseavgift om 50 kr samt dröjsmålsränta enligt räntelagen (referensräntan + 8%). Efter 14 dagar går ärendet vidare till inkasso, kostnad 200 kr + ränta. Efter 32 dagar skickas ett så kallat föreläggande om betalning till Kronofogdemyndigheten.

2.5. Vid inställd kurs återbetalas inbetald kursavgift.

3. Ombokning

3.1. Ombokning ska alltid göras skriftligen och i samma stund har du också avsagt dig din plats på utbildningen. Som ombokningsdatum räknas det datum då din ombokning anlände till oss, via e-post, telefon eller post.

3.2. Vid ombokning minst 30 dagar innan kursstart debiteras ingen kostnad.

3.3. Vid ombokning senare än 14 dagar innan kursstart debiteras en ombokningsavgift motsvarande 25% av kursavgiften.

3.4. Påbörjad utbildning kan inte ombokas.

3.5. Kursstart kan ombokas till ny kursstart, dock max två år efter ursprungligt startdatum. Deltagaren ansvarar för att informera om ny önskad kursstart i samband med ombokningen. Ombokning kan endast göras en gång och i mån av plats. Vid ombokning ska originalfakturan betalas.

3.6. Om önskemål finns om ny kursstart längre fram än ett år eller om inget besked kan ges om ny önskad kursstart, räknas ombokningen som en avbokning. Dock har deltagaren rätt att tillgodoräkna sig mellanskillnaden mellan avbokningsavgift och ombokningsavgift som ett tillgodohavande på kursavgiften vid återanmälan till samma kurs.

3.7. Ombokningsavgift betalas mot faktura, betalningstid 10 dagar.

4. Avbokning

4.1. Avbokning ska alltid göras skriftligen och i samma stund har du också avsagt dig din plats på utbildningen. Som avbokningsdatum räknas det datum då din avbokning anlände till oss, via e-post eller post.

4.2. Avbokning inom en vecka från ditt besked om antagning kan göras utan kostnad. 

4.3. Vid avbokning minst 30 dagar innan kursstart (men senare än en vecka efter antagning) debiteras ingen kostnad utöver anmälningsavgiften.

4.4. Vid avbokning mindre än 7 dagar innan kursstart debiteras hela kursavgiften.

4.5 Avbokningsavgiften betalas mot faktura, betalningstid 10 dagar.

4.6. Om du redan hunnit betala hela kursavgiften och tvingas avboka, får du pengarna tillbaka i enlighet med ovanstående avbokningsregler. Återbetalning sker inom 14 dagar från avbokningsdatum.

5. Ta igen kurstillfälle

5.1. Den som missar ett kurstillfälle kan, i mån av plats, ta igen det vid kommande kursstart mot en avgift på 500 kr + moms/dag. Detta görs i överenskommelse med utbildningsledaren och kursdeltagaren ansvarar själv för att komma överens med utbildningsledaren vid vilket datum detta tillfälle ska tas igen.

6. Sjukdom

6.1. För att få de utbildningstimmar som krävs för intyg är det viktigt att du är närvarande vid alla kurstillfällen. Om du blir sjuk och inte kan närvara vid ett tillfälle, kontakta utbildningsledare Jörgen Boström omedelbart.

6.2. Vid sjukdom kan du utan extra kostnad ta igen ett missat kurstillfälle vid kommande kursstart om läkarintyg inkommer inom 30 dagar.  Om läkarintyg saknas kan missat kurstillfälle tas igen enligt villkor ovan (ta igen kurstillfälle).

6.3. Vid långvarig sjukdom som gör att du missar minst sex på varandra följande kursdagar ges möjlighet att flytta hela den återstående delen av utbildningen till en senare kursstart, inom två år, om läkarintyg inkommer inom 30 dagar (i läkarintyget behöver tydligt framgå att du på grund av långvarig sjukdom inte har möjlighet att slutföra utbildningen). Om sjukdomen gör det omöjligt för dig att slutföra utbildningen inom två år kommer kursavgift motsvarande 75 % av den del av utbildningen som du inte har utnyttjat att återbetalas. Detta görs efter att de två åren har förflutit. Om läkarintyg saknas kan motsvarande summa användas som delbetalning vid senare kursanmälan, dock senast inom tre år. Därefter är rätten förbrukad.

6.4. Långvarig sjukdom (minst 1 månad) ger dig rätt att omboka en ännu inte påbörjad utbildning till en senare kursstart, inom två år, om läkarintyg inkommer inom 30 dagar. Vid ombokning ska originalfakturan betalas. Om läkarintyg saknas gäller villkoren för ombokning ovan.

7. Delvis genomförd kurs och tillgodoräknande

7.1. Intyg delas endast ut till deltagare som, med godkänt resultat, slutfört alla delar av kursen.

7.2 För deltagare som väljer att avsluta utbildningen efter de tre första kursomgångarna och som genomfört det antal coachsamtal som ingår i denna del av utbildningen, delas ett intyg ut.

7.3 För deltagare som avslutar utbildningen utan godkänt resultat på alla delar utdelas inget intyg. 

8. Reservation för förändringar

8.1. Vi förbehåller oss rätten att skjuta upp eller ställa in kursen vid färre än sex anmälda kursdeltagare två veckor innan kursstart.

8.2. Vi förbehåller oss också rätten att skjuta upp eller ställa in kursen vid sjukdomsfall som innebär att vi inte har möjlighet att ordna lämplig ersättare för kursledarna.

8.3. Vid inställd kurs meddelas deltagarna senast två veckor innan planerad kursstart, via e-post eller telefon.

8.4. Vid inställd kurs erbjuds deltagarna förtur till platser på nästkommande kursstart. I de fall deltagare inte har möjlighet att närvara vid detta tillfälle, återbetalas alla eventuellt redan inbetalda avgifter. Eventuella övriga kostnader såsom rese- och hotellkostnader ersätts ej. Deltagaren uppmanas därför att boka biljetter och hotell med avbokningsmöjlighet.

8.5. Vi förbehåller oss rätten att byta lokal. Detta meddelas i så fall deltagarna så snart som möjligt.

8.6. Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka ett antagningsbesked om kursavgiften inte är fullt betald vid kursstart, eller betald i enlighet med överenskommen avbetalningsplan.

9. Force majeure

9.1. Beinfront AB ansvarar inte för skador, förseningar, påverkan på uppdraget eller utebliven närvaro som åsamkas kunden på grund av krig, inbördeskrig, revolution eller uppror, myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad, naturkatastrof, sjukdom, dödsfall eller liknande händelse som Beinfront AB inte kan råda över eller förutse.

10. Nöjd kund-garanti

10.1. Vi på Beinfront AB gör vårt yttersta för att du som kund ska vara helt nöjd. Om du trots det känner att du inte har fått det behöver, kontakta oss så kommer vi att försöka hjälpa dig att få det du saknar.

11. Konfidentialitet:

11.1. Medlemskap i Beinfront Network innebär en skyldighet att respektera och upprätthålla konfidentialitet. All information som delas under möten, diskussioner eller andra aktiviteter inom Beinfront Network betraktas som konfidentiell och får inte delas utan tydligt samtycke från de berörda parterna.

11.2. Medlemmar åtar sig att inte avslöja, sprida eller använda information som de får tillgång till genom sitt deltagande i Beinfront Network på ett sätt som kan skada förtroendet inom gemenskapen.

11.3. Beinfront Network förbehåller sig rätten att vidta åtgärder mot medlemmar som bryter mot konfidentialitetsbestämmelserna, inklusive uteslutning från gemenskapen.

12. Synpunkter på reglerna och villkoren

12.1. Vi är alltid tacksamma för dina synpunkter. Om du har synpunkter på ovanstående regler och villkor, mejla dessa till beinfront@outlook.com. Du kan inte räkna med att få personlig återkoppling men vi kommer att sammanställa inkomna synpunkter och ta dem i beaktande i vårt kontinuerliga arbete med att uppdatera våra antagningsvillkor.

12.2. Tvist rörande tolkning eller tillämning av dessa regler och villkor liksom annan tvist som har anknytning till Beinfront AB:s verksamhet, ska avgöras i domstol enligt svensk lag.

Vänliga hälsningar,

Jörgen Boström, VD på Beinfront AB