Effektiva team

Vill du se ditt team nå bättre samarbete, produktivitet och framgång? Vårt program "Effektiva Team" är det perfekta verktyget för dig och ditt företag!

Steg 1: Workshop (5-6 timmar)

Under vår interaktiva workshop vägleder vi er mot ökad effektivitet. Genom beprövade strategier och verktyg kommer vi att arbeta med att identifiera och övervinna hinder för effektivitet, främja öppen kommunikation och samarbete, samt skapa en handlingsplan som ni kan implementera direkt.

Steg 2: Individuella utbildningsprogram (12 veckor): Coachande försäljning

Förutom workshopen kommer varje deltagare i teamet att få tillgång till en individuell 12-veckors utbildningsprogram: Coachande försäljning. Detta program skräddarsys och anpassas för varje teammedlem och syftar till att maximera deras potential och bidra till teamets framgång.

Genom personliga utmaningar, mål och coaching kommer varje individ att utveckla de färdigheter som behövs för att blomstra i sitt arbete och bidra till en positiv teamdynamik inom försäljning. Vi fokuserar på att skapa meningsfulla relationer och att guida kunderna mot bästa möjliga lösning. Oavsett om du är nybörjare eller erfaren säljare kommer vår interaktiva kurs att utrusta dig med färdigheter för att öka försäljningen och bygga starkare relationer med dina kunder.

Både workshopen och det individuella utbildningsprogrammet går att beställa separat för att passa era specifika behov och önskemål.

En dags workshop är ett kraftfullt verktyg, men den verkliga förändringen sker genom kontinuerlig utbildning och individuell utveckling över tid.

Kontakta oss idag för att boka er plats och ta det första steget mot ett mer effektivt och framgångsrikt team!

Workshop: Effektiva Team

Syfte: Workshopen om effektivisering av team har som syfte att utveckla och stärka deltagarnas förmåga att arbeta effektivt i team för att nå gemensamma mål. Genom interaktiva och praktiska aktiviteter samt genom att tillhandahålla verktyg och strategier, strävar workshopen efter att främja öppen kommunikation, öka samarbetsförmågan och maximera produktiviteten inom teamet.

 Mål:

  • Förståelse: Att öka deltagarnas förståelse för vikten av effektiva team inom organisationer samt hur dessa kan bidra till framgång och resultat.

  • Identifiering: Att identifiera och utforska gemensamma hinder och utmaningar för effektivitet inom teamet.

  • Kompetensutveckling: Att tillhandahålla praktiska verktyg, metoder och strategier för att främja samarbete, kommunikation och produktivitet inom teamet.

  • Handlingsplan: Att skapa en handlingsplan för att implementera de nya insikterna och strategierna från workshopen, med fokus på långsiktig framgång och förbättring.

Genom att arbeta mot dessa mål strävar workshopen efter att utrusta deltagarna med de nödvändiga färdigheterna och verktygen för att skapa och underhålla effektiva team som kan bidra till organisationens övergripande framgång och tillväxt.

Att vara förberedd inför en workshop är nyckeln till att maximera dess effektivitet och nytta. Det innebär att ha en öppen inställning och vara redo att delta aktivt i diskussioner och övningar. Det handlar också om att vara beredd att reflektera över och dela med sig av sina egna erfarenheter.

Att vara bekant med ämnet som ska behandlas och att tydligt förstå sina egna mål och förväntningar inför workshopen är också viktigt. Genom att planera detta i förväg, tillsammans med beställaren, kan vi skapa en mer givande och meningsfull upplevelse för alla deltagare.

Agendan för dagen:

Förmiddag:

  • Incheckning och Introduktion: Vi inleder dagen med en interaktiv introduktion där vi engagerar deltagarna direkt i diskussioner och reflektioner relaterade till ämnet för workshopen. Genom att aktivt delta från början skapas en atmosfär av delaktighet och engagemang som tydligt kommunicerar syftet och målen för workshopen.

  • Varför effektiva team är viktiga: Vi utforskar forskning och presenterar konkreta exempel som illustrerar varför effektiva team är så viktiga för organisationers framgång. Genom att dela insikter och erfarenheter inspirerar vi deltagarna att förstå vikten av att arbeta tillsammans mot gemensamma mål.


Eftermiddag:

  • Identifiera hinder för effektivitet: Genom interaktiva diskussioner och övningar identifierar vi gemensamma hinder för effektivitet inom teamet. Deltagarna får möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och bidra till att skapa en helhetsbild av de utmaningar som behöver övervinnas.

  • Verktyg och metoder för effektiva team: Vi presenterar praktiska verktyg och metoder som kan användas för att främja samarbete och produktivitet i teamet. Genom att förse deltagarna med konkreta verktyg och strategier rustar vi dem för att hantera och lösa utmaningar på ett effektivt sätt.

  • Planera för framgång: Slutligen arbetar vi tillsammans för att skapa en handlingsplan för att implementera de nya insikterna och strategierna från workshopen. Genom att identifiera specifika åtgärder och ansvarsområden förbättrar vi möjligheterna för teamet att uppnå sina mål på lång sikt.

Obs: Workshopen kan naturligtvis anpassas efter era specifika behov och önskemål för att säkerställa att den bäst möjligt passar era team och er organisation.